Надворешна Столарија
БОИ И ДЕКОРИ

Профилите во декор и боја од Salamander и Brugmann bluEvolution програмата се врвно изработени и не менувааат боја и форма како резултат на атмосферските влијанија и после долгогодишно експлоатирање.Можат да бидат со двостран декор, двострано различен декор и декор само на едната страна. Освен основните, постои опција за специјална нарачка на голем број бои и декор