Енергетска Ефикасност


Пасивни Објекти

Пасивните објекти во основа представуваат објекти кои не оставаат траги со својата експлоатација врз околината.Тоа се објекти за кои се искористени еко-материјали во изградбата односно производите се созадени со минимално оштетување на природниот еко-систем.


Со внимателно проектирање и квалитетна изградба на објектот,системот за ладење, греење и вентилација во објектот користи природни и обновливи извори за снабдување или доснабдување со енергија подпомоганти од самите закони на физиката, а квалитетната изградба со добра изолација и добро запечатени споеви (помеѓу прозорец и ѕид) не дозволува таканаречено истекување на енергијата односно на веќе климатизираниот воздух. Осветлувањето се решава со максимално искористување на природната светлина и со минимум вештачки извори. Во принцип целиот објект треба што е можно повеќе да се вклопи во еко-системот околу него и да ги искористува обновливите извори на енергија (ветерот, сонцето) а да користи конвенционални извори на енергија само како алтернатива.