Структурални Фасади

Структуралните фасади, како иновација на модерната архитектура овозможуваат креативни решенија при обликувањето. Со добивањето на засебна конструкција, структуралните фасади стануваат поефикасни делови на објектот овозможувајки високи перформанси од аспект на: вентилација, топлинска и звучна изолација, соларна контрола,слобода на обликувањето и целосен третман на обвивката на објектот.

Пресек
Структурален Систем