Енергетска Ефикасност


Стаклото во Функција на Енергетската Ефикасност на Објектите

Растежот на потрошувачката на енергија на светско ниво, од една страна, и дефицит на енергетски ресурси од друга страна, истовремено се загрижувачки лиматски промени, наметнуваат неминовна рестрикција на потрошувачката на енергија. Индустријата, транспортот и градежниот сектор е одговорен за околу 40% од емисијата на штетните гасови. Употребената енергија за греење и климатизација на воздухот изнесува околу 70% од ова количество.


Во вкупниот биланс на топлинските загуби низ градежните конструкции во некој објект, со оглед на големата процентуална застапеност во однос на другите гранични конструкции, доминантни се загубите низ надворешните фасадни ѕидови и застаклени фасадни отвори како составна компонента на надворешните ѕидови. И, додека со примена на современи топлинско-изолациони материјали и техники на изолирање, изолациската моќ на овие ѕодови може да биде многу висока ( Вредноста на коефициентот на пренесување на топлилна U да се намали до 0,10-0,15 W/(m2k) ) и покрај примената на најсовремени технологии, вредноста на прозорците е неколкупати помала од таа на ѕидните конструкции.